YÖNERGE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

CİNSEL TACİZE VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI

DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere Ankara Üniversitesi bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiş olan Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminin yapısını, görevlerini ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

Bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere eşitlik ilkesi, vücut dokunulmazlığı, eğitim hakkı ve çalışma hakkına ilişkin konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslar arası antlaşmalar, göz önünde tutularak yapılmıştır.

YASAL DAYANAK

Madde 2- Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

 1. a) Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni
 2. b) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörü’nü
 3. c) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosu’nu

ç) Etik Kurul: Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’nu

 1. d) Üniversite Birimleri: Ankara Üniversitesi’ne bağlı enstitüleri, fakülteleri, yüksek okulları, konservatuarı, araştırma ve uygulama merkezlerini, idari birimleri, sosyal, kültürel ve spor merkezlerini,
 2. e) Üniversite Mensupları: Ankara Üniversitesi’nde ve bağlı birimlerde tam ve yarı zamanlı çalışmakta olan akademik ve idari personel ile öğrencilerini,
 3. f) Birim: Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’ni ifade eder.

KAPSAM

Madde 4- Bu Yönerge, aşağıdaki konuları kapsar:

 1. a) Yer ve zaman sınırlaması olmaksızın, üniversite öğrencileri ve personelinin “iş ve eğitim, öğretim ilişkileri nedeniyle” bir arada bulundukları bütün durumlara uygulanır. Yönergede yer alan hükümler tüm üniversite bileşenlerine uygulanır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi üniversite mekânları içinde sözleşmeye dayalı olarak çalışan tüm özel kişi ve işletmelerin de bu yönergedeki ilkelere uygun davranması konusunda gerekli tedbirleri alır. Hem üniversite içinde meydana gelen olaylar hem de üniversite bileşenleri arasında, dışarıda meydana gelen ancak üniversite ortamına taşınan ya da akademik yaşama ve çalışma ortamına etkisi olan eylemleri kapsar.
 2. b) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’nin yapısı, görevleri ve çalışma biçimini,
 3. c) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’ne yapılan başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları kapsar.

CİNSEL TACİZE VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI DESTEK BİRİMİNİN

ORGNLARI VE İŞLEYİŞ İLKELERİ

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminin Organları

Madde 5- Birimin organları şunlardır:

 1. a) Birim Koordinatörü
 2. b) Birim Kurulu

Birim Koordinatörü

Madde 6- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Koordinatörü, Madde 8’de belirtilen Birim Kurulu üyeleri içinden KASAUM Müdürünün önerisiyle Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından atanır.

Birim Koordinatörünün Görevleri

Madde 7- Birim koordinatörünün görevleri şunlardır:

 1. a) Birim Kurulunun gündemini hazırlamak ve raporlarının tutulmasını sağlamak,
 2. b) Birim Kurulu üyelerini toplantıya çağırmak,
 3. c) Birimde görevli personelin görev dağılımını yapmak,

ç) Birimin başvuru yapanlara sadece hukuki değil psikolojik destek de sağlayabilmesi için üniversitenin ilgili birimleriyle (Psikiyatrik Kriz Merkezi, SKS ve GEDAM gibi) işbirliği halinde çalışmak,

 1. d) Hakkında değerlendirme yapılan, karar alınan ve görüş verilen konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışılması ve ilgili tüm bilgi ve belgelerin saklı tutulmasını gözetmektir.

Birim Kurulu

Madde 8-

 1. a) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurulu Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen onbir üyeden oluşur. Üyelerden en az dördü Hukuk Fakültesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, DTCF Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından seçilir. Kurulda ayrıca idari personelden, öğrencilerden ve konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşundan birer üyenin yer alması zorunludur. Kadın üye sayısı erkek üye sayısından az olamaz. Birim Kurulu, Birim Koordinatörünün çağrısıyla toplanarak Birimle ilgili görevleri yerine getirir.
 2. b) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurul üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı nitelikte yenisi seçilir. Kurul üyeliğinin düşmesi Rektör onayının ilgiliye tebliği ile yürürlüğe girer.

Birim Kurulunun Görevleri

Madde 9- Birim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Birim Kurulu cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme iddialarını inceler. Gündeme alıp almama yönünde karar verebilir.
 2. b) Birim Kurulu, şikâyetçinin bilgisi dahilinde onarıcı adalete ilişkin çözümlerde bulunmaya karar verebilir.
 3. c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili disiplin soruşturmalarında Birimle görüş alışverişinde bulunur ve atanacak soruşturmacıların İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak konusunda uzman olması için Birim’den destek alır.

ç) Birim Kurulu, madde 4’te belirtilen durumlarla ilgili acil tedbirleri almak için yetkili organlarla işbirliğine geçer.

 1. d) Birim Kurulu, Üniversitede cinsel tacize ve cinsel saldırıya karşı farkındalık ve duyarlılık kazanılması için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları düzenler ve yayınlar yapar.
 2. e) Birim Kurulu, cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili bir suçun işlenip işlenmediğini saptamakla görevli olmayıp, uygun görünen olaylar Rektörlüğe bildirilir.

Uzmanlar

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Birim Koordinatörünün önerisi üzerine 2547 sayılı kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Bildirim ve Şikâyet

Madde 11-

 1. a) Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen bireyler, bu yönergedeki düzenlemelerin ihlal edildiğinden emin olmasalar dahi bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Bu bildirim, idari amirlere, akademik danışmanlara, Etik Kuruluna ve Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimine şahsen yapılabileceği gibi Birimin internet sayfasından çevrimiçi olarak da yapılabilir.
 2. b) Bireyler, bildirim ve şikâyette bulunurken herhangi bir sıra gözetmeksizin yukarıda sayılan mercilere başvurabilirler. İlgili merciler kendilerine gelen başvuruları Birime iletirler. Durumun kendi yetkisini aştığını veya yetki alanına girmediğini düşünen merci, başvuran kişiye Birim hakkında bilgi vermek ve yönlendirmek zorundadır.

Sürece Hakim Olan İlkeler

Madde 12-

 1. a) Destek sürecinde ilgili taraflarla yapılan görüşme ve yazışmalar gizli tutulur. Bu işlemler ivedilik ve özen ilkeleri gözetilerek en etkin biçimde sürdürülüp sonuçlandırılır. Yetkililer yaptıkları her işlemle ilgili kayıt tutmak zorundadırlar.
 2. b) Yasal zorunluluklar dışında şikâyetçinin talebi olmadan hiçbir işlem başlatılamaz, başlatılmış olan işlemler durdurulamaz, işlemlere ara verilemez.

Destek Süreci

Madde 13-

 1. a) Birim yetkilileri, üniversite hastanelerindeki hekimler ve üniversitenin akademik ve idari tüm birim yetkilileri cinsel taciz ya da cinsel saldırı içerikli davranışlara maruz kaldığını veya tanık olduğunu belirten kişileri başkaca bir koşul gözetmeksizin desteklerler.
 2. b) Birim destek sürecinde, şikâyette veya bildirimde bulunan kişiye, başvurabileceği hukuki ve fiili çözüm seçenekleri, bu seçeneklerde izlenen süreçler, bu seçeneklerin her birinin yaratabileceği riskler ve alınması gereken önlemler anlatılır.
 3. c) Birim destek sürecinde, isteğe bağlı olarak psikolojik destek sağlar.

Hizmet İçi Eğitim Programları

Madde 14-

Birim, idari ve akademik personele yönelik olarak, cinsel tacizin ve rahatsız edici cinsel içerikli davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını öğrenmesi ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla, Ankara Üniversitesi Personel İşleri Daire Başkanlığı’nın da görüşü alınarak hazırlanacak olan eğitim programına üniversitenin personelini ve yöneticileri katılmaya davet eder.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunca kabul edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.